Återvinning

Vi har nu 4 veckors erfarenhet av återvinning. Det har gått bra och många är nöjda med närheten……men fortfarande har vi för mycket osorterat i soporna. Alla kartonger och förpackningar skall sorteras och tryckas ihop. Fortfarande för mycket osoterat i soporna.

Med mindre sopor, som nu vägs, har vi en besparing både för föreningen och miljön.

Inglasning av balkong

Inglasning av balkong/uteplats

Ni får endast köpa balkonginglasning av Alnova, detta så att samma utseende behålls för föreningens fasader och det är detta system som vi har bygglov för.

Följande gäller vid inglasning:

  1. Först måste styrelsen godkänna att ni glasar in balkongen. Skicka in en skriftlig ansökan med kontaktuppgifter och lägenhetsnummer.
  2. Före arbetets start ska bygganmälan göras till Lars Andersson, Friskander AB. Kvalitetsansvarig för arbetet ska anges i bygganmälan.
  3. Startbesked skall finnas innan arbetet påbörjas.
  4. Då arbetet är färdigt skall slutbesked begäras och detta skall kompletteras med kontrollplan och intyg om att allt utförts korrekt. Även detta görs av Lars Andersson.

För inglasning av uteplats på bottenplan gäller dessutom följande:

  1. Inglasningen får inte vara större än balkongen ovanför. Det får alltså inte byggas något tak över uteplatsen.
  2. Konstruktionsritning från Alnova ska bifogas ansökan till styrelsen.
  3. Det krävs bygglov från kommunen. Detta ombesörjs av bostadsrättshavaren.

Följer man inte detta kan/kommer ni att få böter av stadsbyggnadskontoret.

Eventuella kostnader för ovanstående faktureras lägenhetens ägare.

Framtida underhåll och reparationer av inglasningen ombesörjs av bostadsrättshavaren.

Lars Andersson nås på lars.andersson@friskander.se eller telefon 0703-708 117.

Inglasning av balkong

Om man vill glasa in sin balkong gäller följande rutiner

Styrelsen har beslutat att enbart tillåta inglasningar av Alnova för att det skall se enhetligt ut och förenkla vid eventuell reklamation. Befintliga inglasningar har har besiktats av Lars Andersson på Friskander AB, men man får lov att välja annan auktoriserad besiktningsman om man vill.

Först skall bygganmälan göras, vilket Alnova eller besiktningsmannen oftast kan hjälpa till med.
Kvalitetsansvarig för arbetet skall anges i anmälan.
Startbesked skall finnas innan arbetet påbörjas.
Då arbetet är färdigt skall slutbesked begäras och detta skall kompletteras med kontrollplan och intyg om att allt utförts korrekt. Detta hjälper besiktningsmannen vanligtvis till med.

Före byggstart måste styrelsen godkänna att ni glasar in balkongen.
Viktigt är att när allt är klart så skall undertecknat intyg (orginal eller kopia) från besiktningsman lämnas till styrelsen.

Lars Andersson nås på lars.andersson@friskander.se
Eller tfn 0703-708 117